TK 9 เดือนรายได้รวม 1,514.5 ล้านบาท กำไร 345.7 ล้านบาท

0
220

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เผยยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 9 เดือน เพิ่มขึ้น 5% มียอดจำหน่ายรวมที่ 1,204,745 คัน แต่ในไตรมาส 3/2564 มียอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 330,704 คัน ลดลง 20% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนผลประกอบการของบริษัทฯ 

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดไตรมาส 3/2564 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 9 เดือนอยู่ที่ 1,514.5 ล้านบาท ลดลง 23.8% จาก 1,988.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 345.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5% จาก 251.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิ 129.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.6% จาก 108.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน และรายได้รวม 476.2 ล้านบาท ลดลง 23.8% จาก 624.9 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิรวม 3,818.0 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก 4,591.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 จากนโยบายเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากหลายปัจจัย

ทางด้าน นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวว่า ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิรวม 3,818.0 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก 4,591.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยสัดส่วนสินเชื่อในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 28.1% ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยมาจากกัมพูชาเป็นตลาดหลัก 84.7% มีลูกหนี้รวม 909.1 ล้านบาท เติบโต 5.0% จาก 865.5 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ สปป.ลาว มีลูกหนี้ 164.3 ล้านบาท ลดลง 16.0% จาก 195.7 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา