MSIG ต่อยอดหลักธุรกิจ สร้างความยั่งยืนให้สังคมด้วยการสนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ

0
63

เอ็ม เอส ไอ จี ต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจจากกลุ่ม MS&AD ด้วยการร่วมสร้างสังคมให้เติบโต โดยการสร้างคุณค่าร่วมต่อยอดการทำธุรกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นช่วยเหลือสร้างอาชีพผู้พิการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนหงส์หิน จังหวัดพะเยา  

ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ““ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนหงส์หิน จ.พะเยา” เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯให้การสนับสนุนกลุ่มผู้พิการให้มีการพัฒนาศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนหงส์หิน จ.พะเยา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี  2561 เริ่มจากการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร สร้างโรงเรือนทดลองทำการเลี้ยงไก่ เป็ด กบ ปลา และวัวนม เพื่อบริโภคในกลุ่ม ต่อมาในปี 2562 ได้พัฒนาปรับปรุงจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคจนสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรเหลือเพียงพอ และสามารถเหลือจำหน่ายภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างเป็นรายได้หมุนเวียนในกลุ่มผู้พิการ  

“โครงการการสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืนหงส์หิน จ.พะเยา ยังถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภูมิใจให้แก่เอ็ม เอส ไอ จี ประเทศไทย เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นโครงการที่ทางเราได้ส่งประกวด Group Sustainability Contest ปี 2020 การประกวดโครงการการทำธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม และสร้างคุณค่าแก่บริษัทภายในกลุ่ม MS&AD ซึ่ง เอ็ม เอส ไอ จี ประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่วมกับอีก 5 ทีม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”