ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมขานรับนโยบายเปิดประเทศ

0
746

มั่นใจพร้อม 100% เน้นการบริการภายใต้มาตราการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+)

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ร่วมเดินหน้าขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับสมาชิกบัตร นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการสมมชิกผู้ถือบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับชาวต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการดึงสมาชิกให้เดินทางเข้าประเทศด้วยความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บริการ เพราะบริษัทฯและพันธมิตรของบริษัทฯ ที่เป็นสถานประกอบการต่างๆ ยึดหลักการให้บริการภายใต้มาตราการความปลอดภัยและมาตรการควบคุมตามแนวทางการปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+)

สำหรับความพร้อมด้านการบริการแก่สมาชิกที่บริษัทฯได้จัดเตรียมรองรับไว้สำหรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยบริการที่บริษัทฯ มีการนำเสนอให้กับสมาชิกเป็นปกติก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด เช่น บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ณ สนามบินที่สุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต บริการรถรับส่งและบริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินสำหรับสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกในการติดลงตราวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการสมาชิกได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว ทั้งนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนำเสนอการบริการใหม่ที่เน้นด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น การตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย (NK Cell) การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพในรูปแบบ Tele Medical, บริการด้านการประกันสุขภาพและประกันชีวิตโดยบริษัทฯ ที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ รวมถึงการบริการด้านให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ รวมไปถึงบริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในประเทศไทย (Lifestyle) โดยมีพันธมิตรที่หลากหลายมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม มาตราการต่างๆที่ออกมารองรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ต่างได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยว
และภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติ ดังนั้นบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรคู่ค้าและสถานประกอบกิจการต่างๆ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการ เพื่อให้การเปิดประเทศครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นางสาวรัชดาวรรณ กล่าวทิ้งท้าย