สศอ.เผยผลการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตฯ ตามแผนแม่บทฯ คาดผลิตภาพการผลิตขยายตัว 1.73%

0
228

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 ร่วมกับสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 9 สถาบัน คาดผลิตภาพการผลิตของธุรกิจที่ในอุตสาหกรรมหลัก 8 อุตสาหกรรม ตามแผนแม่บทฯ จะขยายตัว 1% อย่างไรก็ดีหากมีการพัฒนาผลิตภาพของธุรกิจทั้งหมดใน 8 อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ คาดว่าจะทำให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัว 1.73%

นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 จำนวน 21 โครงการ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม 9 สถาบัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ  มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง 10%  และมีการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรม โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมเข้าโครงการฯ จำนวนกว่า 532 โรงงาน

2. การยกระดับผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะรอบด้านสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการฝึกอบรมสัมมนา  โดยมีบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น 2,892 คน โดยแบ่งออกเป็น แรงงานที่มีทักษะมากกว่า 1 อย่าง (Multi-skill) จำนวน 489 คน จากเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 450 คนต่อปี และผู้ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้ 2,403 คน จากเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อปี 

3. การพัฒนาศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีความเข้มแข็งจำนวน 3 กลุ่ม รวมถึงสร้างฐานข้อมูลสำหรับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต แบบจำลองในการวิเคราะห์อนาคต (Foresight framework) และสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenarios) เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์

นายศิริรุจ กล่าวต่อว่า จากการประเมินผลกระทบโครงการต่อการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลการประเมินโครงการที่เป็นการประเมินผลสำเร็จรายสาขาอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรมในด้านการเพิ่มขึ้นของปริมาณและมูลค่าผลผลิต  ซึ่งได้ใช้การวิเคราะห์เศรษฐมิติเพื่อประกอบการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 8 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลาสติก  อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมดิจิทัล  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและโลหะ และอุตสาหกรรมการแพทย์

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ในภาพรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม การดำเนินโครงการฯ อาจทำให้มีอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 1.73% ในขณะที่การประเมินผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงาน  พบว่า ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลาสติก จะมีการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานที่ร้อยละ 0.89  เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะมีการขยายตัว 0.95% สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก 6 สาขา จะมีการขยายตัวที่ 0.89%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here