สผ.-UNDP นำร่องแก้วิกฤตพรุควนเคร็ง หวังต่อยอดฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าพรุทั่วประเทศ

0
134

สผ.-UNDP จัดเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการศักยภาพการจัดการะบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน นำร่องแก้วิกฤตพรุควนเคร็ง หวังต่อยอดโครงการฯ เป็นเข็มทิศฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าพรุทั่วประเทศอย่างยั่งยืน 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนิน “โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” ถือเป็นโครงการหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญ ที่จะปกป้อง อนุรักษ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับป่าพรุที่มีคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง การทำลายหรือบุกรุกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงปัญหาไฟป่า”

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานควบคุมไฟป่ากับผู้นำชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลมหายใจป่าพรุ ลมหายใจเรากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง” รวมถึงเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูป่าพรุ บูรณาการสานต่อ” การส่งมอบศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนคนกับพรุ การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยป้องกันไฟป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมทั้งภาพถ่ายและภาพวาด ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าพรุในมุมมองของเยาวชน ซึ่งเป็นผลงานจากเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัลประเภทภาพวาด ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ