สทท. เร่งเดินหน้าตั้ง 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย นวัตกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

0
672

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 10 ด้าน ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุค 4.0

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย (Safety Tourism) นำโดย ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อเดินหน้าบูรณาการตั้งแต่การวางมาตรฐาน การป้องกันภัย การเตือนภัย และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเชื่อมโยงคลัสเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้ง 10 คลัสเตอร์ คือ ด้านการเดินทาง ทั้งรถ เรือ รางและเครื่องบิน ด้านที่พักแรม ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและชุมชน ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสินค้าและร้านขายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว ด้านบริษัทนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ด้านมัคคุเทศก์ ด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเวลเนส ด้านท่องเที่ยวเชิงกีฬา อนุรักษ์และการผจญภัย รวมถึงด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี วิศวกรรม และไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างค่านิยมและมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจะมีโครงการนำร่องเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์นี้ โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสที่มีเป้าหมายลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (SMART Tourism) นำโดย นายประดิษฐ์ วัชระดนัย ประธานอนุกรรมการฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยยุทธศาสตร์ SMART ที่ประกอบด้วย (S) Signature Product คือ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า และเจาะกลุ่มเฉพาะ (M) Marketing O2O คือ การทำตลาดแบบออนไลน์ควบคู่กับออฟไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (A) AI & Big Data คือ การนำข้อมูลดิจิตอลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ (R) Research & Development  คือ การนำข้อมูลจากงานวิจัยมาพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ (T) Technology & Transformation คือ การยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีทั้งด้านการตลาด การบริหารและบริการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) นำโดยนาย ภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานอนุกรรมการฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ และยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การฟื้นฟู พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเทคนิคในการเล่าเรื่อง (Storytelling ) เพื่อดึงเสน่ห์และคุณค่าของแต่ละท้องถิ่นไทย ทั้งด้านอาหาร ดนตรี งานประเพณี อาหารและการแต่งกาย เพื่อยกระดับมูลค่า และกระจายรายได้ไปยังชุมชน เมืองรอง รวมถึงพื้นที่รองในเมืองหลัก ให้เกิดความสมดุลในการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้และความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถปรับตัว เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here