บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 หนุนเยาวชนไทยร่วมออกแบบอนาคต พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

0
117

บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการหารือของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (The 1st Youth Symposium on SDGs) เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมออกแบบและสร้างอนาคตของตัวเองในมิติต่างๆ และขับเคลื่อนวาระสำคัญๆ ที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอนาคตของพวกเขา ณ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบางจากฯ มุ่งมั่นในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) โดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานด้านการเงินและการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป คำนึงถึงการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก ไม่ใช่เพียงเพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว พร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ”

บางจากฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Youth in Charge และได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ โดยได้ร่วมส่งเยาวชนคนดีบางจากจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเครือข่ายของบางจากฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ในช่วงเช้า เยาวชนอายุ 15-22 ปี ประมาณ 60 คน จากหลากหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนมีชัยพัฒนา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน วิทยาลัย 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชน homeschool ได้ร่วมระดมสมองกำหนดอนาคตของประเทศ ในกิจกรรม Youth Voices ในมิติด้านรายได้ สิ่งแวดล้อม สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีข้าราชการและนักวิเคราะห์นโยบายรุ่นใหม่จากสภาพัฒน์ฯ และโครงการ นปร. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์

และในช่วงบ่าย เยาวชนได้นำเสนอข้อสรุปจากการระดมสมองกับ “ผู้ใหญ่” นำโดย อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ปรมาจารย์ด้าน Youth Empowerment และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายชัยวัฒน์ CEO บางจากฯ โดยมีภาคเอกชนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย อาทิ บางจากฯ เอสซีจี โตโยต้า มิตรผล เบทาโกร ฯลฯ ร่วมสังเกตการณ์

โดยนายชัยวัฒน์ ในฐานะผู้นำองค์กรเจ้าบ้านได้ร่วมออกความคิดเห็นสะท้อนการนำเสนอของเยาวชนว่า ยินดีที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม สิ่งที่ได้ยินในวันนี้ มาจากความจริงใจของน้องๆ เยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในประเทศไทย ขอบคุณ Youth in Charge ที่ให้บางจากฯ มีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของน้องๆ อย่างสร้างสรรค์ และหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันหาทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างผู้คนต่างยุค ต่างสาขาอาชีพ ต่างวงการ นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ยังร่วมให้ข้อคิดแก่เยาวชนในการพัฒนาตนเอง การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง และการค้นคว้าหาความรู้ในหลายๆ ด้านอีกด้วย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://m.facebook.com/YouthInChargeThailand/