ททท.เปิดโผแต่งตั้งใหม่ 2 รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0
177

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. รายงานการปรับโครงสร้างหมุนเวียนตำแหน่งรองผู้ว่าการ 8 คน ภายใต้การนำของ ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะมีรองผู้ว่าการ ททท.เกษียณ 2 คน ได้แก่ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ และนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริกา

ล่าสุด ททท. ประกาศแต่งตั้งรองผู้ว่าการคนใหม่ 2 ตำแหน่ง และหมุนสลับเก้าอี้รองผู้ว่าการ 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการคนใหม่ ด้านตลาดในประเทศ แทนนายนพดล ภาคพรต ที่จะเกษียณวันที่ 30 กันยายน 2563 

2. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการคนใหม่ ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา แทนนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร 

3. นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร สลับย้าย (เดิมเป็นรองผู้ว่าด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา) มาเป็นรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา แทนนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าที่จะเกษียณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ส่วนรองผู้ว่าการที่ขณะนี้ยังคงนั่งเก้าอี้เดิมตามปกติ 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว, 2. นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด, 3. นายฉัตรทันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก, 4. นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร, 5. นางน้ำฝน บุณยะรัตน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.

ในภาพ : นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ (ซ้าย), นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ (ขวาบน) และ นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร (ขวาล่าง)