ททท. เชิญเยี่ยมชม กิจกรรมทดสอบสินค้าการท่องเที่ยว Product Testing จ.อ่างทอง (6)

0
917

กิจกรรมทดสอบสินค้าการท่องเที่ยว Product Testing โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Creative Tourism เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้มีส่วนได้เสียในแอ่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เส้นทางท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ หนองระหารจีน อ.เมือง จ.อ่างทอง

โครงการตามแนวพระราชดำริ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นั้นเริ่มต้นเมื่อปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2549 ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหาย

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม พร้อมจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อใช้สำหรับทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดได้จัดหาพื้นที่ตามพระราชดำริได้ที่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ เป็นพื้นที่ดิน 23 ไร่ พื้นที่น้ำ 13 ไร่ โดยให้เป็นแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร

ปัจจุบัน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ เป็นโครงการที่ดำเนินงานเพื่อสนองตามพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ให้ได้มีแหล่งจ้างงาน แหล่งอาหารที่ปลอดภัย และยังเป็นแหล่งความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยราษฎรจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และจะได้นำความรู้ไปใช้พัฒนาในการประกอบอาชีพของตนเอง ซึ่งสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมในโครงการฟาร์ม เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีการวางแผนใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความหลากหลายทางด้านชนิดของอาหาร มีการปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน และนำการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น พร้อมกับการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและขยายงานการผลิตให้เพิ่มขึ้น เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นต่อไปได้

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตั้งอยู่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เดินทางจากถนนสายเอเชีย เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองอ่างทอง ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดจันทรังษี ตรงไป 500 เมตร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. หรือติดต่อสอบถามการเข้าชม หรือการเข้าเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ ได้ที่ คุณสมชาย โทร. 093 004 7188, คุณเปรมศักดิ์ โทร. 080 111 1389

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here