ททท. ภาคกลาง นำสื่อมวลชน สำรวจเส้นทางโครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” เชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง (10)

0
3444

ททท. ภาคกลาง นำสื่อมวลชน สำรวจเส้นทางโครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” เยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ กลุ่มหมวกคาวบอยยางพาราบ้านแลง แหล่งผลิตหมวกของคนขับรถม้าลำปาง

กลุ่มทำหมวกคาวบอยยางพาราบ้านแลง มีวิทยากรแหล่ง นางอัญชลี อินนวน มีผู้ผลิตจำนวน 63 คน เป็นสตรีทั้งหมด ใช้บ้านประธานกลุ่มเป็นที่ทำการ

กลุ่มผลิตหมวกยางพารา ได้รวมตัวและจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 มีสมาชิกจำนวน 33 คน ต่อมาปี 2544 ได้รับเงินสนับสนุนเงินกู้จาก อบต. จำนวน 100,000 บาท โดยจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงาน โดยมีการจำหน่ายสินค้า ตามร้านค้าในตัวจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และกรุงเทพฯ

สถานที่ตั้งกลุ่มเป็นบ้านประธาน อยู่ในชุมชนหมู่บ้าน การเดินทางสะดวก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ 25 กม. โดยมีจำนวนประชากรของหมู่บ้าน 838 คน ซึ่งมีอาชีพหลัก คือ การทำนา, อาชีพเสริม รับจ้าง

กลุ่มผลิตหมวกยางพารา ได้รับการสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พัฒนาเครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอย แก่ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตหมวกคาวบอยยางพารา โดยมีนางอัญชลี อินนวน ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง พร้อมทีมงานรับชมการสาธิตวิธีการใช้และบำรุงรักษาก่อนนำไปใช้จริงในสถานประกอบการ ซึ่งการออกแบบและพัฒนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพิ่มขีดความสามารถสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม และเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติอีกด้วย

นางอัญชลี อินนวน ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง กล่าวว่า เครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอยด้วยระบบไฮดรอลิกส์นี้ สามารถตอบโจทย์ด้านการผลิตของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตได้ถึง 10 บาทต่อชิ้นงาน นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักศึกษาที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงอีกด้วย

นางอัญชลี อินนวน โทร. 081 884 7500 อีเมล์: patanalampang@hotmail.com กลุ่มทำหมวกคาวบอยยางพารา 67 หมู่ที่ 2 บ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054 824 576 ต่อ 25