ททท. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 9 วัน 9 คืน

0
39283

สืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ต้องไป ..​ เมืองรอง นครพนม

ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีของชาวอีสาน ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ กล่าวคือ พระพุทธเจ้าเสด็จไปฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคที่เมืองบาดาล และพญานาคได้ทูลขอพระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ต่อมาบรรดาเทวดา มนุษย์ ตลาดจนสัตว์ทั้งหลายได้มาสักการบูชา รอยพระพุทธบาท

นอกจากนี้ประเพณีไหลเรือไฟ ยังจัดขึ้นเพื่อขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล และเป็นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำ นิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีไหลเรือไฟ มีความเชื่อเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับข้อมูลความเป็นมาหลายประการ เช่น เนื่องจากการบูชารอยพระพุทธบาท การสักการะพกาพรหม การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา เป็นต้น

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ททท. สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม และงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนริมโขงหน้าเมืองนครพนม และบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

โดยระหว่างช่วงการจัดงาน นักท่องเที่ยวจะได้ตระการตากับการไหลเรือไฟโชว์ เรือไฟวิทยาศาสตร์ กระทงสาย (ไข่พญานาค) ในแม่น้ำโขงทุกคืน พร้อมชมซุ้มนิทรรศการเรือไฟของแต่ละอำเภอ ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของแต่ละอำเภอ ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นเมืองนครพนม อิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารเวียดนาม ณ บริเวณลานพนมนาคา

ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง

ไฮไลท์ในวันออกพรรษา 24 ตุลาคม 2561 ชมพิธีบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม เริ่มเวลา 08.00 น. ร่วมกิจกรรม ไหลเรือไฟโบราณ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ร่วมงานพาแลงริมฝั่งโขง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดบริเวณริมเขื่อมหน้าเมืองนครพนมอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490-1 e-Mail tatphanom@tat.or.th, www.tatsanuk.blogspot.com, facebook.com/tat nakhonphanom

ททท. ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

สืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สัมผัสดินแดน 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณียิ่งใหญ่ประจำปีของชาวสกลนคร ที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ผสานภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สรรค์สร้างงาน ประติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม การทำปราสาทผึ้ง มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณีให้พระองค์เสด็จลง เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธเจ้า และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลอย่างยิ่ง เกิดจินตนาการการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงาม ใคร่อยากไปอยู่ แล้วจึงรู้ชัดว่า การท่ีจะไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม จากนั้นจึงพากันคิด สร้างสรรค์ ทำปราสาทให้มีลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรค์ชั้นวิมาน ลวดลายวิจิตรสวยงาม นอกจากนั้น การทำปราสาทผึ้งยังมีความเชื่อว่า เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อร่วมกันทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เที่ยวงานประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2561 ซึ่งในช่วงของการจัดงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น

วันที่ 21-22 ตุลาคม ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามแข่งเรือริมฝั่งหนองหาร, วันที่ 22 ตุลาคม การประกวดพานบายศรี การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมชาวสกลนคร, วันที่ 23 ตุลาคม ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์ ปราสาทผึ้งโบราณ ขบวนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง ณ บริเวณถนนสุขเกษม ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, วันที่้ 21-23 ตุลาคม นิทรรศการปราสาทผึ้ง กิจกรรมติดดอกผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย สินค้า OTOP พร้อมสวนสนุกและมหรศพต่างๆ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร, วันที่ 24 ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

สอบถามข้อมูล เทศบาลสกลนคร ศูนย์ประสานงานประเพณี โทร. 0 4271 4000, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490-1 e-Mail tatphanom@tat.or.th, www.tatsanuk.blogspot.com, facebook.com/tat nakhonphanom