ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3/2563

0
274

และข้อเสนอต่อภาครัฐจากผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาส 3/2563 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2563 อยู่ที่ 60 ซึ่งสูงกว่าที่ผู้ประกอบการณ์คาดการณ์ไว้ เมื่อไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งได้คาดการณ์ไว้ที่ 37 สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา และดีกว่าที่คาดไว้มาก แต่ยังถือว่าต่ำกว่ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ในระดับมาก (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 91)

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน การคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 4/2563 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์อยู่ที่ 63 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสหน้า จะดีขึ้นกว่าไตรมาสนี้เล็กน้อย และยังคงคาดว่าผลประกอบการอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมาก

ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 หมื่นคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 99.52% และคาดว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4,500 ล้านบาท ลดลง 99.11% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2563 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีประมาณ 6.74 ล้านคน ลดลงจากปี 2562 83.07% และคาดว่าเมื่อสิ้นปี 2563 ประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณ 336.513 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 82.59% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4

จากการสำรวจข้อมูลและการลงพื้นที่สัญจรเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในโครงการเที่ยวทั่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ สทท. จึงขอเสนอสรุปประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. การเรียกร้องเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 1.1 รัฐบาลควรส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1.2 ควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว หรือฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1.3 การกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแบบเป็นหมู่คณะ

2. การเรียกร้องเพื่อยกระดับโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.1 ส่งเสริมการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Re-Business Model) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งเสริมการ Upskill-Reskill สำหรับแรงงาน ให้สอดรับกับสถานการณ์และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 2.2 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในท้องที่ให้เหมาะกับการรับนักท่องเที่ยวและการเดินทาง 2.3 การปรับกลุ่มเป้าหมายด้านตลาดท่องเที่ยวของประเทศ 2.4 การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. การเรียกร้องด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 3.1 การทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และยกเว้นค่าธรรมเนียม/ภาษี บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว 3.2 มาตรการเพื่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการต้องมีความต่อเนื่อง 3.3 มาตรการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศ โดยเฉพาะอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ มัคคุเทศก์และคนขับรถนำเที่ยว หากรัฐบาลให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามมาตรการข้างต้น จะทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 02 250 5500 ต่อ 1645-1648