จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบางจากฯ และภาคประชาสังคม

0
166

ปล่อยขบวนรถโครงการ “สับปะรดปันสุข” แก้ปัญหาสับปะรดภูแลล้นตลาด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าว ความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล ภายใต้โครงการ “สับปะรดปันสุข” และเปิดขบวนรถขนส่งสับปะรดเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามและเรือนจำในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ภาคกลางและภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากการประสานงานของพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงราย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์ โรคโควิด-19 ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล ซึ่งเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ช่วยเหลือเนื่องจากไม่สามารถส่งผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะสับปะรดล้นตลาด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง โครงการ “สับปะรดปันสุข” ที่บริษัท บางจากฯ ช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่กำลังประสบปัญหาด้านตลาดรองรับผลผลิตจากสถานการณ์โควิด-19 ไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนาม และยังเผื่อแผ่ไปยังเรือนจำ เป็นมิติแห่งการมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม เป็นตัวอย่างทีดีที่องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมควรนำมาเป็นตัวอย่างในการทำ CSR หรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ไม่ได้มองปัญหาหรือการช่วยเหลือแต่เพียงด้านเดียว

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทฯ มีแนวทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มาใช้เป็นสินค้าส่งเสริมการขายผ่านทางสถานีบริการน้ำมันบางจากฯ อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในการทำธุรกิจขององค์กรมากว่า 20 ปี รวมถึงร่วมหาช่องทางจำหน่ายและระบายสินค้าตามความเหมาะสม โดยโครงการ “สับปะรดปันสุข – ป้องกันโรค ชวนบริโภควิตามิน” จะรับซื้อสับปะรดภูแลจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งแบบสดและแบบแปรรูปจำนวน 43 ตัน จัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม รวมถึงเรือนจำในกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง และ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่า 120 แห่ง

บางจากฯ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กรในการทำธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน และการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตอบรับแนวคิดข้อเสนอของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงรายในทันที จึงเสนอให้มีการแถลงข่าวในวันนี้เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเป็นตัวอย่างให้กับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆ ในการทำ CSR หรือ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่แท้จริง